1200x628-03ส่งสื่อ

กิจกรรมขอบคุณฉลอง 1 ล้านดาวน์โหลด รับฟรีสุดยอดอาวุธสังหาร! เพียงกด *888*555#โทรออก แล้วเติมเงินโทรศัพท์รับเลยทันที!

มาแล้วแคมเปญฉลอง 1,000,000 ดาวน์โหลดสุดยิ่งใหญ่สำหรับลูกค้าทรูมูฟ เอช กับกับกิจกรรมทีเด็ด แค่เติมเงินเข้ามือถือทุกครั้งรับไอเทมเทพฟรีพร้อมลุ้นรางวัลพิเศษ !

วีธีการรับไอเทมโปรโมชั่น เพียงทำตามขั้นตอนง่ายๆดังนี้
 1. สมัครร่วมกิจกรรมเพียง 🔈กด*888*555#โทรออก ฟรี
 2. จากนั้นเมื่อเติมเงินเข้ามือถือ ผู้เล่นจะได้รับ SMS โค๊ดสำหรับรับไอเทมทันที

💰 เติมเงิน 50 -89 บาทรับ ปืน Assault rifle :TAR-21 เกรด SS 1 กระบอก มูลค่า 1,500 บาท

💰 เติมเงิน 90 บาทขึ้นไปรับชุด NINJA ลายพิเศษ ทรูมูฟ เอช รวม 4 ชิ้น เกรด S (Helmet ,Armor, Pants, Gloves) มูลค่า 2,000 บาท

12-6-2016 2-26-39 PM

💰 พิเศษสุดทุกการเติมเงิน รับสิทธิ์ลุ้นรับมอเตอร์ไซด์ Scrambler Bike Point Blank Mobile Edition Custom by K-SPEED สุดเท่ห์คันเดียวในโลก มูลค่า 300,000 บาท

IMG_2913

     3. นำโค้ดที่ได้รับจาก SMS ไปรับไอเทมได้ที่เวปไซต์ pbm.in.th/truemoveh/ ระยะเวลาการร่วมกิจกรรม
 • สามารถร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย. – 31 ธ.ค.
เงื่อนไขกิจกรรม
 • ต้องกดสมัครกิจกรรม *888*555# โทรออก ก่อนเติมเงินมือถือ
 • สามารถเติมเพื่อรับไอเทมได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ข้อกำหนดและเงื่อนไข รายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งเติม ยิ่งสนุก”

รายการส่งเสริมการขาย “ยิ่งเติม ยิ่งได้สนุก” นี้ สาหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรูมูฟ เอช ของบริษัท เรียล มูฟ จากัดและ/หรือ บริษัท ทรูมูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จากัด (รวมเรียกว่า “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคล ตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท) ผู้ใช้บริการตามข้อ 1 สามารถเติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท

ผู้ใช้บริการจะได้รับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. ผู้ใช้บริการต้องกดรับสิทธิ์ *888*555# แล้วกดโทรออก (ก่อนเติมเงิน) ครั้งแรกครั้งเดียว และเมื่อลงทะเบียนสาเร็จจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการลงทะเบียนสาเร็จ
 2. ผู้ใช้บริการต้องเติมเงินทรูมูฟ เอช เพื่อรับสิทธิพิเศษดังนี้มูลค่ำกำรเติมเงิน (ต่อครั้ง) รับไอเทมพิเศษ จำกเกม Point Blank Mobile 50 บาท – 89 บาท ปืน Assault rifle :TAR-21 เกรด SS 1 กระบอก มูลค่า 1,500 บาท90 บาท ขึ้นไป ชุด NINJA ลายพิเศษ ทรูมูฟ เอช รวม 4 ชิ้น เกรด S (Helmet ,Armor, Pants, Gloves) มูลค่า 2,000 บาท
 3. หลังจากเติมเงินแล้ว ผู้ใช้บริการจะได้รับ SMS แจ้งรหัส (“Redeem Code”) เพื่อ นาไปแลกรับไอเทมพิเศษ จากเกม Point Blank Mobile ผ่านทางเว็บไซต์กิจกรรม ที่ http://bit.ly/PBM1MDL โดยไอเทมที่ได้จะส่งเข้าเกมภายใน 24 ชั่วโมง
 4. ผู้ใช้บริการสามารถเติมเงินทรูมูฟ เอช และรับสิทธิพิเศษได้ไม่จากัดจานวนครั้ง
 5. 1 ไอเทมโค้ดสามารถใช้เติมได้ 1 เกมไอดีเท่านั้น
 6. Redeem Code และไอเทมโค้ดที่ได้รับสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560
 7. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องเชื่อมต่อ 3G/4G ของทรูมูฟ เอช ในการรับโบนัสพิเศษในข้อนี้
 8. มูลค่าของรางวัล “ไอเทมโค้ด” จากกิจกรรมนี้ จะไม่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยนระหว่างผู้เล่นในเกม และไม่อนุญาตให้ใช้เพื่อการค้าใดๆ ทั้งสิ้น

สิทธิพิเศษในข้อ 3 ตามที่ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมตลอดทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่น บริษัทมีสิทธิในการระงับ หรือยกเลิกการให้สิทธิหรือรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้แก่บุคคลที่กระทาการ ใด ๆ โดยทุจริตหรือผิดกฎหมาย หรือไม่ดาเนินการตามที่ระบุไว้ในเงื่อนไขในกิจกรรมนี้ บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกาหนด คาสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกาหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้ หรือคาสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดาเนินการของบริษัทเว้นแต่ระบุไว้แจ้งชัดเป็นอย่างอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกาหนดนี้ไดโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร หากผู้ใช้บริการกระทาการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทฯ มีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาได้ทันที

 • กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา : หากผู้ใช้บริการกระทาผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” : ผู้ใช้บริการจะต้อง

(ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้ บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทาเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นาบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ

(ข.) ไม่ใช้ ไม่นาบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทาการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทาการ อันมีลักษณะหรือคาดหมายได้หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรมหรือเกิดความเสียหายหรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัทฯหรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทาการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทาให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่าย เกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ

 • กระทาการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริตหรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้หรือรับข้อเสนอของบริการหรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการหรือนาบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกาหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการ ที่ True Move Care โทร 1331 หรือ www.truemove-h.com

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Comments

comments